El Llegat dels Jocs

Els esdeveniments esportius, i en particular els grans esdeveniments com els Jocs Mediterranis, són una excel·lent oportunitat per a la reactivació de l’ocupació i per al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori que els acull. El concepte de llegat és relativament recent, però ha adquirit una posició prevalent en qualsevol procés d’organització d’un esdeveniment degut a la gran inversió pública i privada necessària per acollir-los i organitzar-los.

Tot i que l’avaluació del llegat ha estat principalment centrada en l’impacte econòmic en el territori, el llegat dels esdeveniments esportius s’ha de veure com un fenomen multidimensional, basat en el triple resultat, que inclou impactes interrelacionats a curt, mig i llarg termini de caire econòmic, ocupacional, polític, cultural, en infraestructures, mediambiental i social.

Taula estratègica

La Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 neix com un espai de reflexió i treball participatiu per definir i articular l’estratègia del llegat a curt i mig termini dels Jocs Mediterranis en el desenvolupament socioeconòmic i ocupacional del territori a través d’un procés obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents implicats – seus, entitats, empreses i ciutadania – que faciliti la potenciació de les iniciatives ja existents i la generació de noves estratègies coordinades d’actuació d’acord amb la realitat econòmica i social.

MÉS INFORMACIÓ